Styrelsens kommentar om föreningens resultat och inkomna motioner

,

Nästa torsdag den 7 mars så genomförs årsmötet 2024 i Strandvallens klubbstuga för alla medlemmar. Under mötet kommer det bland annat delas ut priser, men även redovisas Mjällby AIF:s ekonomiska resultat 2023 och nuvarande ekonomisk status. Det har även inkommit två motioner från medlemmar som kommer behandlas under kvällen. Det ekonomiska resultatet och motionerna kommenteras i nyheten:

I årsredovisningen visar Mjällby AIF ett rekordresultat på ca 16 MSEK vilket ger ett nytt rekordstort eget kapital på ca 32 MSEK och en soliditet på ca 76% vilket är mycket robust och starkt. I det långsiktiga perspektivet har verksamheten genererat positiva resultat varje år de senaste sju åren till ett sammanlagt belopp om knappt 37 MSEK

Efter ett år då bland annat A-laget nådde en stark 10:e-plats i allsvenskan, spelade en historisk cupfinal samt där vårt P17-lag firade stora triumfer kan Mjällby AIF också konstatera ett mycket starkt ekonomiskt resultat samt därmed också ett starkt växande eget kapital.

-Det egna kapitalets storlek är avgörande för att långsiktigt kunna driva en elitförening i såväl med som motgång. Det är också en förutsättning för att fortsätta den ständiga förbättringen av verksamheten som är vår målsättning inför varje år. Vår förmåga att hela tiden utvecklas och bli bättre visar att vårt tydliga arbetssätt, med strategisk planering och målstyrning av hela verksamheten, biter, säger Mjällby AIF:s ordförande Magnus Emeus

De totala intäkterna uppgick till 84 MSEK, också detta ett rekord som uppnåddes tack vare de två stora spelarförsäljningarna under året.

-Försäljningarna av Noah Persson och Otto Rosengren är två skolexempel på hur Mjällby AIF vill och måste arbeta. Två lokala spelare som tar sig hela vägen genom vår eminenta akademiverksamhet till ordinarie startspelare i A-laget för att sedan säljas vidare till större klubbar. Detta visar också andra spelare att det är möjligt att göra denna resa genom vår förening, säger Magnus Emeus

Utöver att stärka klubbens ekonomi möjliggjorde också ovan spelarförsäljningar under året en upprustning av klubbstugan som ju är vår mötesplats och en arbetsplats för många samt både kortsiktiga och långsiktiga investeringar i spelartruppen.

I linje med det starka resultatet var kassaflödet bra där vi hade ca 25 MSEK i likvida medel vid årets slut och 0 SEK i räntebärande skulder.

I övrigt kan nämnas att Mjällby AIF tecknat ett rekordstort sponsoravtal med Mellby Gård som löper över 4 år fr o m 2024.

– Även när det gäller sponsorintäkter ser vi ständig förbättring över de senaste sex åren. I o m avtalet med Mellby Gård ger det oss goda förutsättningar att fortsätta denna ständiga förbättring även för åren som kommer. Just sponsorintäkterna är ett prioriterat område för oss då vi ser att här är förbättringspotentialen stor.

Med denna historiskt stabila grund ser Mjällby AIF an 2024 med tillförsikt.

– Vi ser som vanligt fram emot ett spännande och händelserikt år. Vi är alltid ödmjuka inför den utmanande uppgiften att säkerställa allsvenskt spel för nästkommande säsong. Det är det enskilt viktigaste målet då det har störst påverkan på vår ekonomi. Ett annat viktigt mål är att få fram spelare till vårt A-lag fostrade i vår akademi och det skall bli mycket spännande att följa det stora antal spelare som i år verkligen har chansen att debutera, avslutar Magnus Emeus


Mjällby AIF har även till årsmötet fått in två motioner. Klubbledningen är väldigt positiva att medlemmar i Mjällby AIF senaste åren engagerat sig i större utsträckning genom engagemang kring årsmötet.

Nedan kan ni läsa om motionerna och styrelsens svar på dessa:

Motion för att öka engagemang i Mjällby AIF på lång sikt 

Motionärer: Victor Gustafsson, Viktor Karlsson, Patrik Thorell, Elias Höghäll, Emil Nilsson, Andreas Johansson, David Berggren

Svenskt föreningsliv bygger på föreningsdemokrati och 51%-regeln. För att långsiktiga beslut ska kunna tas i en förening är det därför viktigt med en stor medlemsbas som är insatt och engagerad i hur föreningen styrs strategiskt. Med många aktiva medlemmar kommer fler konstruktiva förslag och idéer.

För att föreningens medlemmar ska kunna komma med förslag och ta informerade beslut på årsmöte krävs insyn i vad föreningen arbetar med både på kort och lång sikt. Genom att anordna informationsträffar för medlemmar under året ökar möjligheten till detta. På samma sätt som det är viktigt att föreningen ger möjligheten att ta del av denna insyn är det också medlemmarnas skyldighet att hålla sig informerade. Grunden till att kunna hålla sig informerad är hursomhelst att det finns en transparens från föreningens sida, vilket vi gärna ser att det läggs mer fokus på.

Därför yrkar vi:

– Att Mjällby AIF ska arbeta för att på lång sikt öka engagemang på årsmöte och andra informationsträffar för medlemmar.

Styrelsens svar på motionen:

Mjällby AIF delar uppfattningen om att medlemmarnas engagemang är viktigt och att föreningen kan öka det genom en öppenhet och att erbjuda medlemmar att träffas.

MAIF har under senaste åren dels gjort detta genom marknadsföring av årsmöte, dels en uppdatering på årsmöte som skall passa fler målgrupper. Men även kring en historisk föreningskväll

Mjällby AIF har därför en ambition som ligger i linje med motionärernas att försöka försätta öka förståelsen och engagemanget hos medlemmarna.

Motion för att öka engagemang i Mjällby AIF på lång sikt.

Motionärer: Victor Gustafsson, Viktor Karlsson, Patrik Thorell, Elias Höghäll, Emil Nilsson, Andreas Johansson, David Berggren

Svenskt föreningsliv bygger på föreningsdemokrati och 51%-reglen. För att långsiktiga beslut ska kunna tas i en förening är det därför viktigt med en stor medlemsbas som är insatt och engagerad i hur föreningen styrs strategiskt. Med många aktiva medlemmar kommer fler konstruktiva förslag och idéer.

Mjällby AIF hade 2023 det dyraste medlemskapet i av de Allsvenska lagen, se sammanställning nedan. Dessutom finns det ingen medlemskategori för stödmedlemmar. För att möjliggöra för fler att bli medlemmar och bidra till föreningens utveckling hade det varit fördelaktigt med en billigare medlemskategori.

Därför yrkar vi:

– Att Mjällby AIF ska införa ett stödmedlemskap för medlemmar som vill bidra till klubbens ekonomiska och strategiska utveckling, men inte är aktiva utövare av fotbollen. Priset för stödmedlemskapet ska även ligga i nivå med resterande jämstora föreningar (sett till medlemsantal) i Allsvenskan.

Styrelsens svar på motionen:

Medlemskapet är för Mjällby AIF en viktig symbolhandling som knyter supportrar närmare föreningen. Det är sedan en längre tid även en viktig del av föreningens intäkter för fortsätta kunna göra de satsningar föreningen vill på och utanför planen, men även hålla en bra prisbild i övrigt.

I Mjällby AIF:s strategiska plan så finns en ambition att göra medlemskapet mer värt i form av erbjudande, medlemsförtur och attraktion kring ett fysiskt snyggt bevis på att man är medlem.

Vi tycker däremot att motionärernas förslag om stödmedlemskap är intressant och bör utredas, men eftersom budget 2024 är lagd med nuvarande medlemskap så föreslår styrelsen att fortsätta med nuvarande medlemskap 2025 med ett eventuellt tillägg om stödmedlemskap som skall utredas beslutas under 2024.